MINŐSÍTÉSI ADATLAP

- kitöltő nézet -A kérdőív kitöltése NEM kötelező. Kitöltése esetén az MTMSZ Tanúsítványt ad a megfelelősségről (lásd Minősítési folyamat), amelyet logó formájában jogosult feltüntetni elektronikus és papír alapú dokumentumain (lásd ÁszF 3.1 pontja). Ha csak a szempontrendszert szeretné áttekintné, úgy Ugrás a szempontrendszerre »


Státusz: ÚJ IGÉNY
Ügyintéző: mentor@tavmunka.org (1)
Ön egy ÚJ adatlapot indított. Kitöltésével elindíthatja a minősítési folyamatot. Kérjük a valóságnak megfelelő adatokat használjon, mert munkatársaink ellenőrzik azt, továbbá a jóváhagyás egyik alapfetételét is jelenti. A Beküldés gombra kattintva a szerkesztés már nem engedélyezett, de a befizetés megtörténtéig még törölheti az adatlapot. Miután befizette a díjat, munkatársaink 48 órán belül ellenőrzik és vagy jóváhagyják azt, vagy felveszik Önnel a kapcsolatot a megadott Kapcsolattartói elérhetőségeken, hogy pontosítsák az adatokat. További részletek a minősítési folyamat leírása oldalon és az ÁSZF-ben olvasható.


Ugrás a szempontrendszerre »

IGÉNYLŐ ADATAI
Szervezet/szervezeti egység neve:
Kérjük adja meg a tanusítani kívánt szervezet/szervezeti egység hivatalos elnevezését, ahogy az a tanusítványon is szerepelni fog.
Szervezet/szervezeti egység székhelye:
Kérjük a szervezet/szervezeti egység hivatalos címét feltüntetni. Ha eltérő címre kérik a postai levelezést, úgy azt írják a megjegyzésbe.
Szervezet/szervezeti egység weboldala:
Kérjük a szervezet/szervezeti egység hivatalos weboldalát feltüntetni. A weboldal célja, hogy a szervezet/szervezeti egység tevékenysége megismerhető legyen. Az URL-t kezdete http:// legyen.
Adószáma:
Kérjük érvényes adószámot, amelyhez a szervezet/szervezeti egység tartozik. Munkatársaink ez alapján ellenőrzik az adatok valódiság tartalmát.
Aláírásra jogosult képviselő neve:
A szervezet/szervezeti egység nevében jognyilatkozat tételére felhatalmazott nevét kérjük ideírni, aki a tanusítványt aláírhatja. Ha az aláíró nem szerepel a cégkivonaton, úgy a Megjegyzésben kérjük ezt indokolni.
Kapcsolattartó neve, pozíciója:
Kérjük adja meg a tanusítvánnyal kapcsolatos ügyintézésre kijelölt személy nevét.
Kapcsolattartó e-mail címe:
Kérjük adja meg a tanusítvánnyal kapcsolatos ügyintézésre kijelölt személy(ek) e-mail címét.
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kérjük adja a tanusítvánnyal kapcsolatos ügyintézésre kijelölt személy telefonos elérhetőségét.
Cég előző éves átlagos foglalkoztatotti létszáma:
A tanusítási folyamat költségét a cégméret alapján határozzuk meg. A díjtáblázat az ÁSZF-ben tekinthető meg.
Ebből éves átlagos távmunkás létszám:
Kérjük adja meg hogy átlagosan hány távmunkás van az Önök szervezetében/szervezeti egységében?

(X) TÁVMUNKA GYAKORLAT (statisztikai célú kérdések)
X1) Mióta foglalkoztatnak távmunkásokat?
Kérjük jelölje, hogy mióta foglalkoztatnak távmunkásokat valamilyen formában.
X2) Milyen jogviszonyt alkalmaznak a távmunkásokkal?
Bár a jogszabályok szerint távmunka az csak munkaviszonyban értelmezett, a gyakorlatban a távmunka mégis inkább munkaszervezési kérdés. Ez utóbbi álláspontot elfogadjuk, így a válasz inkább statisztikai célú. Az természetesen fontos szempont, hogy a munkavállaló a szervezetben csapat része legyen.
X3) Eseti/alkalmi távmunka van-e, milyen munkaköröknél, és hány fő?
Ha a távmunka havi néhány alkalommal, esetlegesen fordul elő, akkor kérjük itt jelölje. Jelölje hogy hány főt érint, és hogy mely munkakörök esetén jellemző. Üresen hagyható.

X4) Rendszeres távmunka van-e, milyen munkaköröknél, és hány fő?
Ha a távmunka heti rendszereséggel, néhány nap (1-3 nap) elérhető, akkor kérjük itt jelölje. Jelölje hogy hány főt érint, és hogy mely munkakörök esetén jellemző. Üresen hagyható.

X5) Állandó távmunka van-e, milyen munkaköröknél, és hány fő?
Ha lehetséges a folyamatos távmunka, azaz havonta néhány alkalommal, de maximum heti egyszer elég az irodába bemenni , akkor kérjük itt jelölje. Jelölje hogy hány főt érint, és hogy mely munkakörök esetén jellemző. Üresen hagyható.(A) JOGSZABÁLYI MEGFELELŐSÉG
Megfelel?
A1) Munkaszerződés megfelelő?
Amennyiben a távmunkás elsősorban irodán kívül dolgozik, úgy szükséges a 2012. évi I. törvény (Mt.) 87. számú alfejezete (196-197. §) szerinti szerződésmódosítás. Alkalmi/eseti távmunka esetén erre nincs szükség, de javasolt belső szabályzatokban erre is kitérni.

A2) Munkavédelem megfelelő?
Amennyiben a távmunkás elsősorban otthonról dolgozik, úgy szükséges a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) VII/A. fejezete (86/A. §) szerinti megfelelőség. Az irodán kívüli munkaterek munkavédelmi megfelelőségének igazolása az érintettektől bekért információk és fényképek révén is lehetséges. Alkalmi/eseti távmunka esetén erre nincs szükség, de javasolt belső szabályzatokban erre is kitérni.

A3) Szabályozott a távmunkavégzés?
A távmunkában történő munkavégzésre vonatkozó egyedi információk összegyűjtésre kerültek és elérhetőek a távmunkás számára? Ilyenek például az irodai környezet távoli elérésének technikai megoldása (pl. VPN, Internet), kommunikációs megoldások (pl. telefon, e-mail), elérhetőség (pl. az irodai és távmunkások között), munkaszervezési (pl. munkavégzéshez szükséges dokumentumok), adatvédelmi (pl. kezelt adatok köre, biztonsága).

A4) A belső szabályzatokkal összhang biztosított?
A távmunkában történő munkavégzés sajátosságai a vonatkozó egyéb szabályzatokban is átvezetésre kerültek? Tehát az általános szervezeti működési szabályzat, munkaidő rugalmasság, túlóra szabályozás, információbiztonsági szabályzatok, ISO dokumentáció.

A5) Munkaköri leírás megfelelő?
A távmunkában történő munkavégzés esetleges sajátosságai átvezetésre kerültek a munkaköri leírásokba? Ilyenek például a távmunkában végezhető és nem végezhető tevékenységek, felelősségi körök rendezése.

A6) Megfelelő tájékoztatás biztosított?
A megváltozott szabályzatok megfelelő kihirdetése megtörtént? Az érintettek (irodai és távmunkás munkavállalók egyaránt) tudják, hogy mikor mi a tenedőjük, ki mikor érhető el? A távmunkások is tudomást szereznek az irodai belső hírekről?

A7) Munka és magánélet szétválasztása biztosított?
Biztosítani kell a céges és saját használatú eszközök, információk egyértelmű szétválasztását. Saját használatú eszközök esetén ez kiemelten fontos. Szervezeti eszközök esetén sem lehet megtiltani a magánhasználatot.

A8) Szakszervezeti esetén hozzájárulásuk biztosított?
Amennyiben van szakszervezet, úgy az ő hozzájárulásukat is meg kell szerezni.

(B) INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI MEGFELELŐSÉG
Megfelel?
B1) Adatvédelem és információbiztonság biztosított?
Az irodán kívülre kerülő adatok védelmét át kell tekinteni és biztosítani kell. Az adatok védelme kiterejd a technikai (pl. tűzfal, vírusírtó), logikai (pl. jogosultság), üzleti (adattartalom függő védelmi szintek). Javasoljuk az ISO27001 szabvány alapján történő megfelelőség biztosítását, valamint az Infotv. (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról )

B2) Személyes adatok tárolása és vedelme megoldott?
A GDPR (Az Európai Parlament És A Tanács (EU) 2016/679 Rendelete ) szerint biztosítani kell a munkavállalóhoz kapcsolódó személyes adatok tárolásának jogalapját s biztonságát. A távmunka kapcsán kialakított elektronikus eszközökkel támogatott folyamatok mind olyan adatokat tárolnak el, amelyek személyes adat körébe fog tartozni. Ennek megfelelően szükséges a megfelelő jogalap és vonatozó dokumentáció biztosítása.

B3) Titkosított csatornák használata biztosított?
Az irodán kívüli munkavégzés és kommunikáció lehetőség szerint titkosított csatornákon történjen (pl. VPN, HTTPS)

B4) A bizalmas adatok irodán kívüli kezelése szabályozott?
A bizalmas adatok körét meg kell határozni és azok kezelését felülvizsgálni. A fizikai dokumentumokat javasolt szkennelt formátumban kiadni a távmunkásoknak. A távmunkásk gépének tárolóit javasolt titkosítani, az eszközök használati jogát irodán kívül minimálisra szűkíteni (pl. installálások letiltása, védelmi szoftverek leállításának tiltása).

(C) IT ÉS KOMMUNIKÁCIÓS MEGFELELŐSÉG
Megfelel?
C1) Távoli elérés biztosított?
A munkavégzéshez szükséges szerverek, alkalmazások, rendszerek távoli, lehetőleg titkosított elérése biztosított? Ilyenek pl. VPN, távoli asztal megoldások, hosztolt rendszerekhez való hozzáférések, távoli mellék megoldások. A sávszélesség elegendő a párhuzamos távmunkához?

C2) Informatikai támogatás megoldott?
A távmunkások esetleges informatikai problémáinak kezelése átgondolásra került, megoldott? Van lehetőség pl. táv-support nyújtására?

C3) Kommunikáció támogatása megoldott?
A távmunkában történő munkavállalók elérhetőségének megoldása szükséges. A szabvány csatornákon (pl. asztali készülék) lehetővé kell tenni, hogy a nem távmunkások továbbra is hasonló módon érjék el a távmunkásokat. Továbbá új költséghatékony kommunikáció módokat is be lehet vezetni (pl. Skype, Meet, Teamviewer).

C4) Rendelkezésre áll megfelelő hardver a távoli munkavégzéshez?
Rendelkezésre áll minden olyan eszköz a távmunkavégzéshez, ami garantálja az irodaival megegyező teljesítményt (szerverek, laptop, kamera, esetleg nyomtató, kiegészítő monitorok stb).

C5) IT eszközök használatához megfelelő képzés megoldott?
A távoli kommunikációt segítő rendszerekkel (kommunikációs eszköz, projekt management eszköz) kapcsolatos útmutató, képzés elérhető a távmunkások számára.

(D) HR MEGFELELŐSÉG
Megfelel?
D1) Távmunkások felkészítése megoldott?
A távmunkába lépés során dokumentációs pakk és oktatás/tréning biztosítja-e a távmunkában történő munkavégzésre vonatkozó szabályokat, elvárásokat?

D2) A távmunkára való alkalmasságot figyelembe veszik?
Mind a munkakör, mind a munkakörnyezet, mind a munkavégző alkalmatlan lehet a távmunkára. Ennek előszűrése szükséges, hogy megakadályozzák nagyobb problémák keletkezését.

D3) A távmunkások szervezeti kultúrába illesztése megoldott?
A szervezeti kommunikáció, „gyümölcsnap”, meetupok és egyéb szociális események felülvizsgálata szükséges és azok kiterjesztése a távmunkásokra is.

D4) Információ, oktatások elérhetősége biztosított?
A szervezeti tréningek, információ bázisok elérhetőségét homogén módon kell tudni biztosítani a nem irodai munkavállalók részére is.

D5) Objektív Értékelési Rendszer rendelkezésre áll?
Rendelkezésre áll olyan Objektív Értékelési Rendszer, amely a távmunkások teljesítményét homogén módon teszi részéve az értékelési folyamatoknak? Nem szabad, hogy amiatt legyen valaki hátrányban, mert nincs „szem előtt”.

D6) Valóban biztosítanak távmunkát az arra meghirdetett pozíciókra?
Gyakori, hogy bár a pozíció hirdetésben feltüntetik a távmunkát, azt mégsem teszik lehetővé. Ez igen komoly bizalmi és presztizs veszteséget jelent mind a munkáltató számára, mind a távmunka terjedésére nézve. FONTOS: amennyiben ilyen gyakorlat alátámasztásra kerül, úgy a minősítést nem adjuk ki, illetve a meglevőt visszavonjuk!

D7) Rendelkeznek objektív munkaidő elszámoló rendszerrel a távmunkások felé?
Sok probléma adódik abból, hogy a távmunkások többet vagy kevesebbet dolgoznak. Mindkét fél számára megnyugtató, ha alkalmaznak objektív munkaidőmérő eszközöket. Ezt segíti az MTMSz Kontroll szolgáltatása amelyben ingyenes JC360 HomeOffice klient biztosítunk.

D8) Készségfejlesztési program elérhető?
A távmunkához kapcsolódó készségek fejlesztésére irányuló tréningek elérhetők a munkavállalók számára (időgazdálkodás otthoni munkavégzés során, kommunikációs gyakorlat és módszerek távmunka során, motiváció fenntartása, önálló munkaszervezés, csapatmunka távmunkában, csapatvezetés távoli lokációban dolgozó csapattagok esetén stb).

D9) Munkaerőfelvételkor távmunkára való alkalmasság figyelembevétele
Távmunkában végezhető pozíció esetén a munkaerőfelvétel során a kiválasztási szempontok között szerepel a távmunka tapasztalat, és a hatékony távmunkavégzéshez szükséges készségek vizsgálata.

D10) Távmunkavégzés felülvizsgálata időről időre megtörténik-e?
Teljesítményértékelés során megtörténik-e a távmunkavégzés elérhetőségének felülvizsgálata a távmunkások esetében.

D11) A távmunkavégzés elérhetősége transzparens a munkavállalók számára?
A munkavállalók számára egyértelműen világos, hogy mik azok a szempontok (munkakör, pozíció, vállalatnál eltöltött idő, vezetői szint, teljesítmény, készségek megléte stb), amelyek alapján eldől, hogy adott munkavállaló számára elérhető-e a távmunkavégzés.

(E) MUNKASZERVEZÉS, KONTROLLING MEGFELELŐSÉGE
Megfelel?
E1) Valós munkavégzés ellenőrizhető?
A távmunkában végzett munkafolyamatokra rendelkezésre áll olyan ellenőrzési meachnizmus, amely objektív módon képes megítélni az irodai és távmunkások teljesítménylét? Ilyenek lehetnek az eredmények (pl. X db hibajegy lezárása, programkód elkészülte), produktivitás (pl. Kontroll szolgáltatásunkban elréhető JC360 HomeOffice klienssel, vagy más módon a munkaidő tartalmának objektív elemzése).

E2) A munkafeladatok kiosztása és számonkérése megoldott?
Egyértelmű módon szabályozni kell az új munkafeladatok kiosztásának módját és számonkérését. Ilyenek lehetnek feladtkezelő programok, ticketing rendszerek, e-mailek, TODO listák. A feladatkiosztás utólagos mennyiségi és minőségi ellenőrzése tudja lehetővé tenni az objektív teljesítmény értékelést.

E3) A távmunka pénzügyi vonatkozásai áttekintésre kerültek?
Amennyiben pénzügyi megtakarítást várunk a távmunkától, úgy álljanak rendelkezésre az elvárásnak megfelelő mérőszámok, amelyek folyamatában is lehetővé teszik a ráfordítások és megtérülések ellenőrzését. Amennyiben pénzügyi juttatást is nyújtunk (pl. otthoni interent) a távmunkásoknak, úgy annak pénzügyi kontrollingját is biztosítani kell.

E4) A távmunka program sikerének mérése megvalósul?
A távmunkaprogrammal kapcsolatos KPI-ok meghatározásra kerültek, ezek mérése időről időre megtörténik.

E5) Távmunka állomás kialakítása szabályozott?
Rendelkezésre áll iránymutatás a távmunka állomás kialakítására vonatkozóan a távmunkások számára?

Elfogadom az ÁSZF-ben írtakat